P r o i z v o d n j a B u r a d i

Prednost kompanije je zaokružen proces proizvodnje vina: od sopstvenih vinograda, preko pinterske radionice gde se izrađuje burad, do proizvodnje vina vrhunskog kvaliteta.

Vinski podrum kompanije je kapaciteta 22,5 miliona litara, dok je kapacitet podruma za pića tipa konjaka 15 miliona litara, od čega je 6 miliona u hrastovim buradima (12.000 hrastovih buradi od 500l za odležavanje destilata izrađenih u Rubinovoj pinterskoj radionici), što ga čini jednim od najvećih drvenih podruma u Evropi.

1958. godine, za odležavanje i starenje prvih količina Vinjaka nabavljeno je 200 buradi, izrađenih od kvalitetne slavonske hrastovine u ŠIK-u „Spačva“ kod Vinkovaca, a zatim je 1959. Godine formirana sopstvena pinterska radionica u Rubinu. Poznati majstor kačerskog zanata, Božidar Zornić Džida, izradio je prvu seriju buradi koristeći kao građu prvoklasnu hrastovinu nabavljenu u selima ispod Homolja. Prostor ispod velikog podruma počeo je da se ispunjava hrastovim buradima u kojima je odležavao Vinjak, pa je vremenom ta slika postala zaista impresivna i po njoj se prepoznavao Rubin. Na stotine buradi bilo je skladno poređano, obliveno suncem, koje je bilo blagotvorno u tadašnjoj tehnologiji Vinjaka.

I danas, posle 60 godina, vredni pinteri Rubina izrađuju najkvalitetniju burad u kojima odležavaju vina.

P R O I Z V O D N J A D R V E N I H B U R A D I

Za svako naše bure priča počinje još u stogodišnjoj hrastovoj šumi. Naš imperativ u proizvodnji buradi je vrhunski kvalitet, koji obezbeđujemo potpunom kontrolom procesa – pažljivo pratimo put hrastovine od šume pa sve do gotovog bureta. Svakoj fazi: od odabira i čuvanja hrastvove građe u oblom stanju, preko prerade drveta, proizvodnje, čuvanja, sušenja i selekcije hrastvih duga, do proizvodnje i barikiranja buradi, posvećujemo maksimalnu pažnju. Na taj način, garantujemo da je svako naše bure vrhunskog kvaliteta.

I Z B O R H R A S T A I P O S T U P A K S A G R A Đ O M U O B L O M S T A N J U

Naša burad je proizvedena isključivo od srpskog hrasta kitnjaka (Quercus Sessiliflora ili Quercus petraea) koji pokazuje izuzetno pozitivan uticaj na razvoj vina i rakije. Biraju se hrastovi stari preko 80 godina, a seča stabala se vrši isključivo u fazi mirovanja sokova stabla: novembar, decembar, januar. Nakon seče, hrastova građa u oblom stanju (balvani) se čuva na placu Rubina, uz kontrolu i održavanje konstantne vlažnosti drveta, kako bi se inicirao razvoj poželjne i sprečio razvoj nepoželjne mikroflore i pucanja drveta.

PROIZVODNJA I ČUVANJE HRASTOVIH DUGA

Nakon određenog vremena, balvani se seku na kraće komade iz kojih se cepanjem ili struganjem dobijaju duge (neobrađene daske od kojih se formira burad). Svaka duga se cepa (struže) iz balvana posebno, i na taj način vlaknena konstrukcija balvana ostaje neoštecena, pa se dobija uvek prvoklasna duga. Duge sazrevaju na otvorenom prostoru najmanje dve, a najviše četiri godine. Vremenski uslovi, stalna promena temperature, vetar, letnje i zimske padavine, odstranjuju kontaminate i suvišne grube (gorke) tanine.

PROIZVODNJA BURADI
Nakon prirodnog sušenja, duge se dodatno obrađuju – skida im se tanak površinski sloj, kako bi se stekao jasan uvid u zdravstveno stanje i kvalitet drveta. Nakon obrade i odbacivanja eventualno loših duga, vrši se njihova selekcija na bazi razmaka između godova, pa se duge sa manjim razmakom između godova upotrebljvaju za proizvodnju buradi za vino, dok se duge sa većim rastojanjem između godova koriste za proizvodnju buradi za rakije i vinski destilat. Nakon selekcije pristupa se obradi duge -poštujući vekovnu tradiciju, pinteri (majstori za burad) oblikuju duge tako da su one najšire u sredini i da se se prema krajevim lagano sužavaju.

Na kosinama se prave ivice tačno određenog ugla, tako da kada se duge postave jedna uz drugu formiraju valjak. Zatim se preko jednog kraja formiranih duga postavlja jak čelični obruč. Nakon toga se pristupa savijanju duga i formiranju buradi – bure se postavlja iznad vatre i tako se drvo zagreva. Tokom zagrevanja, bure se sa unutrašnje strane kvasi vodom, čime se zapravo pari i omekšava drvo, kako bi se izbeglo pucanje duga. Zatim se oko donjeg dela duga (široki deo) obavija konopac ili sajla, pomoću kog se duge pritežu i savijaju u dobro pozanti oblik bureta. Kada se bure savije u prepoznatljiv oblik, postavljaju se dodatni privremeni obruči. Stalni pocinkovani obruči se stavljaju kasnije. U ovoj fazi bure ostaje otvoreno sa obe strane.

Na formiranom buretu, sa unutrašnje strane na oba kraja se pravi žljeb (utor) u koji kasnije pri ugradnji, ulaze ivice drvenog (hrastovog) poklopca. Poklopci se takođe prave od delova hrastovih duga između kojih se postavlja tanka trska (ševar) koja služi za zaptivanje, kako bure ne bi propuštalo vino ili rakiju.

P O S T U P A K B A R I K I R A N J A

Pre nego što se postavi poklopac, bure se barikira (termički tretira) – ponovo se stavlja iznad vatre (živi plamen od hrastovih letvica) i lagano nagoreva iznutra. U zavisnosti od toga kakvo je bure vinar poručio, vreme tretmana (barikiranja) će biti kraće ili duže. Ovoj fazi proizvodnje buradi u Rubinu se poklanja posebna pažnja i pristupa joj se sa filigranskom tačnošću. U zavisnosti od želje naručioca, imamo tačno definisane tretmane koji obezbeđuju sledeće stepene barikiranja (nagorevanja):
  • light toast (slabo nagorelo),
  • medium toast (srednje nagorelo),
  • medium plus toast (srednje jako nagorelo) i
  • heavy toast (jako nagorelo)
Vreme tretmana, odnosno intenzitet plamena i temperatura se strogo kontrolišu putem termo sondi koje se fiksiraju na dve tačke unutar bureta. Pravilno odrađen termički tretman (barikiranje) oblikuje u drvetu takve arome, koje u buradima prilikom sazrevanja dopunjuju i oplemenjuju karakter vina i rakije koja se u njima čuvaju.

Z A V R Š N E R A D N J E U P R O I Z V O D N J I B U R A D I

Nakon završenog barikiranja, postavlja se pokopac koji po želji naručioca takođe može da se nagoreva (barikira). Zatim se bure brusi (polira), stavljaju se novi pocinkovani obruči, buši se otvor (vranj), vrši se provera zaptivenosti bureta pod pritiskom pare, i nakon potvrde kvaliteta svako bure se pakuje i isporučuje u zaštitnom pakovanju.