Poziv za redovnu skupštinu akcionara AD Rubin u 2020. godini

P o z i v z a r e d o v n u s k u p š t i n u a k c i o n a r a A D R u b i n u 2 0 2 0 . g o d i n i

Facebook
Twitter
LinkedIn

Odbor direktora AD „Rubin“, dana 29. maja 2020. godine, uputio je poziv za redovnu Skupštinu akcionara AD „Rubin“ Kruševac. Skupština će se održati 29. juna 2020. godine sa početkom u 12 časova i to u sedištu društva u Kruševcu, u ulici Nade Marković broj 57.

U prilogu je i kompletan poziv, sa dnevnim redom…

Katerina Monroe
Katerina Monroe

@katerinam •  More Posts by Katerina

Congratulations on the award, it's well deserved! You guys definitely know what you're doing. Looking forward to my next visit to the winery!