Приглашение на очередное собрание акционеров компании Рубин в 2020 году

P o z i v z a r e d o v n u s k u p š t i n u a k c i o n a r a A D R u b i n u 2 0 2 0 . g o d i n i

Facebook
Twitter
LinkedIn

Odbor direktora AD „Rubin“, dana 29. maja 2020. godine, uputio je poziv za redovnu Skupštinu akcionara AD „Rubin“ Kruševac. Skupština će se održati 29. juna 2020. godine sa početkom u 12 časova i to u sedištu društva u Kruševcu, u ulici Nade Marković broj 57.

U prilogu je i kompletan poziv, sa dnevnim redom…